• Erasmus+

     • ERASMUS +

     • Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.  Ten  unijny program edukacyjny powstał z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych. Do 34 krajów uczestniczących w programie należy: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje nie należące do UE m. in. Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.W Pol­sce Naro­dową Agen­cją pro­gramu Era­smus+ jest Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji (FRSE), która reali­zuje akcje zde­cen­tra­li­zo­wane w ramach pię­ciu pro­gra­mów sek­to­ro­wych: Era­smus+ Edu­ka­cja szkolna, Era­smus+ Szkol­nic­two wyż­sze, Era­smus+ Mło­dzież, Era­smus+ Edu­ka­cja doro­słych oraz Era­smus+ Kształ­ce­nie i szko­le­nia zawo­dowe. 

                                               

       

      The Erasmus+ programme is The European Union programme for education, training youth ans sport. This EU education programme is designed to enable learning mobility, exchange of good practices and create strategic partnerships. The 34 countries participating in the programme are: 28 members of EU as well as countries which do not belong to the Community for instance: Iceland, Lichtenstain, Norway, Turkey, Serbia. In Poland, the National Agency of the Erasmus+ programme is the Foundation for the Development for the Education System (FRSE) which implements decentralised actions within  five sectoral programmes: Erasmus+ School Education, Erasmus+ Higher Education, Erasmus+ Youth, Erasmus+ Adult Education and Erasmus+ vocational education and training.

                                         

                                                   Znalezione obrazy dla zapytania frse logotypy