• Tekst do odczytu maszynowego dedykowany dla osób niewidomych

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

    Czym się zajmujemy;

    1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:

    • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
    • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
    • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
    • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
    • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

    2. Szkołą  zarządza dyrektor i wicedyrektor.

    3. Siedzibą szkoły znajduje się w Markach przy ulicy Okólnej 14.

    4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki z siedzibą w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

    5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

    Kontakt ze szkołą:

    Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach,  ul. Okólna 14,  05-270 Marki

    tel. 022 7811026

    e-mail: sp1@marki.pl

    W jakich godzinach pracujemy

    Szkoła jest czynna w godzinach : 8.00 – 16.00

    Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

    Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

        • sporządzając pismo i wysyłając je na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
        • sporządzając i dostarczając pismo do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
        • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: sp1@marki.pl
        • telefonicznie pod numerem 022 7811026
        • korzystając z usługi wideotłumacza dostępnej na stronie https://pzgomaz.com/conference - usługa ta wymaga od osoby dostępu do Internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.

    Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

    • przy wejściach do budynków szkoły znajdująe się podjazd  dla osób z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
    • Przy budynku szkolnym od ul. Okólnej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.