• Tekst do odczytu maszynowego

   • Tekst do odczytu maszynowego dedykowany dla osób niewidomych

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

     Czym się zajmujemy;

     1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:

     • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
     • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
     • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
     • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
     • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

     2. Szkołą  zarządza dyrektor i wicedyrektor.

     3. Siedzibą szkoły znajduje się w Markach przy ulicy Okólnej 14.

     4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki z siedzibą w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

     Kontakt ze szkołą:

     Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach,  ul. Okólna 14,  05-270 Marki

     tel. 022 7811026

     e-mail: sp1@marki.pl

     W jakich godzinach pracujemy

     Szkoła jest czynna w godzinach : 8.00 – 16.00

     Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

     Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

         • sporządzając pismo i wysyłając je na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
         • sporządzając i dostarczając pismo do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
         • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: sp1@marki.pl
         • telefonicznie pod numerem 022 7811026
         • korzystając z usługi wideotłumacza dostępnej na stronie https://pzgomaz.com/conference - usługa ta wymaga od osoby dostępu do Internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.

     Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

     • przy wejściach do budynków szkoły znajdująe się podjazd  dla osób z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
     • Przy budynku szkolnym od ul. Okólnej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.