• Wolontariat

     • regulamin

     •  


      REGULAMIN

      SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU

      działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Markach  

       

      Podstawa  prawna: 

      ·         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.),          

      ·         Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.,

      ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.),

      ·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

       

       

      Wstęp

            Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Praca w Wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pozwala dzieciom i młodzieży lepiej poznać siebie i własne potrzeby, staje się okazją do realizacji życiowych marzeń, uczy współpracy w grupie. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych, wyeliminowania nadmiaru pobudek  egoistycznych. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów    i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy  spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów -  wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie  na rozwój ich osobowości,  jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

       

      § 1

      Postanowienia ogólne

      1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

      2. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

      3. Szkolna Rada Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą  służyć potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować  działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne, sportowe i ekologiczne  opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

      4. Szkolna Rada Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu  w różne obszary działalności szkolnej.

      5. Opiekę na Radą sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa nad tym,  aby działalność Rady była zgodna ze Statutem Szkoły i obowiązującym prawem     w tym zakresie.

      § 2

      Cele Rady

      1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej szerzenie.

      2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

      3. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy (np. niepełnosprawnych, chorych, samotnych), otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,  życzliwości i bezinteresowności.

      4. Przygotowywanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Nabywanie  umiejętności rozpoznawania konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku (np. praca w świetlicy szkolnej, środowiskowej, pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu, pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach).

      5. Współpraca z organizacjami charytatywnymi i włączanie się w akcje prowadzone przez te podmioty (np. Caritas Polska , Caritas Diecezjalna i inne.), za zgodą Dyrektora Szkoły Podstawowej.

      6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży o charakterze wolontariackim,  kulturalnym czy  społecznym o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim.

      7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

      8. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego. 

      9. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, wszechstronnego rozwoju osobistego oraz uczenia się odpowiedzialności za  siebie i drugiego człowieka.

      10. Przyswajanie  i respektowanie norm oraz zasad współżycia społecznego. 

      11. Nabywanie przez uczniów umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

       

      Cele Rady  realizowane są poprzez:

      • spotkania, szkolenia, prelekcje, wystawy, gazetki, filmy; udział w akcjach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;

      • współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami; 

      • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących;

      • pomoc w organizacji imprez szkolnych;

      • współpracę z Samorządem Szkolnym.

       

      § 3

      Członkowie rady wolontariatu - ich prawa i obowiązki

      1. Wolontariusze

       a) Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Uczniowie od klasy 4 do 8. Pierwszeństwo udziału w akcjach mają uczniowie klas siódmych i ósmych.

      b) W celu dołączenia do Szkolnej Rady Wolontariatu należy zgłosić chęć zaangażowania się do działań podjętych przez Szkolną Radę Wolontariatu. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub w wiadomości w dzienniku elektronicznym librus do nauczyciela, który sprawuję opiekę nad podejmowanym działaniem.

      c) Przed przystąpieniem do działań przeprowadzanych na terenie szkoły uczeń jednorazowo musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w Szkolnej Radzie Wolontariatu    do nauczyciela który sprawuję opiekę nad podejmowanym działaniem. (Załącznik nr 1     do Regulaminu Szkolnej Rady Wolontariatu)- dostępne na stronie szkoły lub u Opiekuna Rady.

      d) Przed przystąpieniem do działań przeprowadzanych poza  terenem  szkoły uczeń każdorazowo musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w danym działaniu. Zgodę otrzymuje w wersji papierowej od nauczyciela który sprawuję opiekę nad podejmowanym działaniem oraz zwraca wypełnioną przez rodziców do nauczyciela.

      e) Członkiem Rady Wolontariatu może być młodzież szkolna  respektująca zasady  niniejszego regulaminu, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Rady pisemnej deklaracji    i zgody   rodziców na działalność w wolontariacie.

       f) Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

       g) Członkowie Rady mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i realizację obowiązków szkolnych i domowych.

       2. Członkowie Rady mają obowiązek:

       a) dążyć do urzeczywistnienia w sobie postawy wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.

       b) Systematycznie uczestniczyć w działaniach Rady, brać udział w zebraniach, zajęciach  formacyjnych  i troszczyć się o rozwój wolontariatu.

       c) Aktywnie realizować cele wolontariatu i być przykładem dla innych.

       d) Odpowiedzialnie podchodzić do powierzanych  zadań i dotrzymywać danego słowa.

       e) Dbać o mienie powierzone podczas pracy. 

       f) Podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań i czynności.

       g) Przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Rady oraz innych zasad i regulaminów wynikających z podejmowanych działań.

       h) Wykazywać się szacunkiem dla innych, respektować polecenia opiekuna i nauczycieli oraz innych osób związanych z działaniami wolontariackimi.

       i) Okazywać lojalność  i uczciwość wobec organizatorów i organizacji, dla których  pracują.

       j) Zachowywać dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych.

       k) Szanować siebie i służyć pomocą innym wolontariuszom.

       

      Członkowie Rady  mają prawo:

      a) zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując własne umiejętności

       i doświadczenia.

       b) Uczestniczyć w życiu i działalności Rady oraz wpływać na jego kształt.

       c) Uzyskać wsparcie w podejmowanej działalności od opiekuna i innych nauczycieli.

      d) Uczestniczyć w akcjach charytatywnych zaproponowanych przez inne instytucje niż  szkoła i Szkolna Rada Wolontariatu.

      4. Członkostwo w Radzie ustaje przez:

       a) Ukończenie lub zmianę szkoły.

      b) Usunięcie z Rady  w sytuacji,  kiedy uczeń nie angażuje się w jego działania lub nie przestrzega zasad Regulaminu.

      § 4

      System nagradzania wolontariuszy

      1. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

      2. Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:

      a) pochwałę wychowawcy na forum klasy;

      b) pochwałę Dyrektora szkoły na forum szkoły, np. na apelu;

      c) Osiągnięcia w aktywności wolontariackiej należy wpisać na świadectwie szkolnym promocyjnym  i świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dotyczy uczniów klas 7 i 8.

      4.Uczeń, który uczestniczył w akcjach charytatywnych poza Radą Wolontariatu samodzielnie uzyskuje potwierdzenie swego uczestnictwa od instytucji, która zleciła mu  pracę. Taki dokument przedstawia wychowawcy klasy.

       

      Wpis osiągnięć w aktywności wolontariackiej na świadectwie szkolnym:

      Osiągnięcia w aktywności wolontariackiej należy wpisać na świadectwie szkolnym promocyjnym  i świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dotyczy uczniów klas 7 i 8.

      1. Taki zapis może być dokonany, jeżeli uczeń aktywnie działał w Szkolnej Radzie Wolontariatu  uczestniczył przynajmniej w czterech akcjach, w danym roku szkolnym. Winno to być potwierdzone przez nauczyciela opiekuna Rady lub odpowiedzialnego za daną akcję.

      2. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną Opiekun Szkolnej Rady Wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dopuszcza możliwość zmniejszenia liczy akcji do 1 aby uczeń otrzymał wpis na świadectwie.

      3. Uczeń realizujący działania wolontariatu poza szkoła (Wolontariat zewnętrzny)   zobowiązany jest do dostarczenia wychowawcy do 30 maja danego roku szkolnego  dokumentu (np. zaświadczenia, dyplomu itp.) potwierdzającego udział w działaniach wolontariackich organizowanych przez inne podmioty niż szkoła, przy czym musi to być minimum 30 godzin łącznie. Dokument ten winien zostać skserowany i znajdować się  w dokumentacji  wychowawcy klasy.

      4. Dopuszcza się możliwość łączenia wolontariatu zewnętrznego i działaniami podjętymi przez Szkolną Radę Wolontariatu. 

      5. Zapis na świadectwie winien mieć postać:  „Długofalowe działania wolontariackie w roku szkolnym…”  

      6. Uczniowie klas 4 – 6 otrzymują  pochwałę od wychowawcy.

      7. Do 10 czerwca opiekun Szkolnej Rady Wolontariatu przekazuję wychowawcą klas listę uczniów, którzy czynnie uczestniczyli w pracach Szkolnej Rady Wolontariatu.

       

      Przepisy końcowe

      1. Na koniec każdego półrocza opiekun Rady przedstawia krótko prowadzone działania          w formie  sprawozdania, które obejmuje w szczególności: 

      - ilość uczestników Rady,

      - podejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

      2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady. W przypadku świadomego naruszania go, opiekun Rady może udzielić upomnienia, czasowo zawiesić w pracach Rady