• Dokumenty

    • Deklaracja dostępności

    • Plan działania 

     Raport 2021

      

      

      

      

    • GUS_dostepnosc.pdf

     Plan_dzialania_na_rzecz_poprawy_dostepnosci-Sp1_2021.pdf

     Plan_dzialania_2022-2026.pdf

      

     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 

     dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1marki.edupage.org/?

     Data publikacji strony internetowej: [2013-09-20].

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-09-05 ].

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

     W obecnej chwili są prowadzone działania w celu poprawienia dostępności.

     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-15 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Modyfikacji dokonano dnia: [2021-12-06].

     Na stronie zostały zamieszczone:

     - tekst do odczytu maszynowego dedykowany dla osób niewidomych

     - materiał informacyjny w ETR dedykowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

     Klawisze dostępu

     Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Klawisze "CTR"  i  "+" powiększą tekst.  Klawisze "CTR"  i "0" wrócą do widoku standardowego. Klawisze "CTR" i "-" pomniejszają tekst. 

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na email:sp1@marki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22781-10-26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

     Wejście główne:

     do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego jest usytuowane od  ul. Okólnej przy boisku. Jest zadaszone. Przed wejściem do szkoły znajdują się oznakowane kontrastowo schody oraz podjazd (pochylnia) przygotowany dla osób niepełnosprawnych. 

     Znajduje się domofon oraz dzwonek. W holu przy wejściu głównym znajduje się  punkt informacyjny. 

     Wejścia boczne:

     Pierwsze: od ul. Okólnej, do którego prowadzi kilka stopni.

     Drugie: od ul. Okólnej znajduje się przy hali sportowej. 

     Przed wejściem do szkoły znajdują się oznakowane schody oraz podjazd (pochylnia) przygotowany dla osób 

     niepełnosprawnych.

     1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


     W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku znajduje się winda, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

      

     1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.


     W budynku szkoły, jak również przed wejściem wszystkie schody zostały oznakowane kontrastowo, nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych. Szkoła posiada pętlę indykcyjną. W holu przy wejściu głównym w punkcie informacyjnym znajduje się krzesełko do ewakuacji osób niepełnosprawnych. Miejsce to jest oznakowane. 

     1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


     Przy ul. Okólnej od strony głównego wejścia do szkoły znajduje się parking  z dwoma wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

     1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu   lub online. 
       W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

       

     Szkoła zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

     https://sp1marki.edupage.org/a/jezyk-migowy